Normes de conducta a les pistes

Les 10 normes FIS

Com qualsevol esport, l’esquí també té una sèrie de normes que cal tenir presents pensant en la teva seguretat i en la de la resta d’esquiadors a les pistes.
Aquestes normes, deu en total, les ha establert la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i s’apliquen a totes les estacions.

Conèixer-les, respectar-les i posar-les en practica és responsabilitat de tothom:

1. Respecte als altres. L’esquiador o surfista s’ha de comportar de manera que no posi en perill o perjudiqui els altres.
2. Control de la velocitat en esquiar o fer surf. L’Esquiador o surfista ha de tenir el control. Ha d’adaptar la seva velocitat i forma d’esquiar o fer surf a la seva capacitat personal i al terreny, a l’estat de la neu i al temps, eixís com a la quantitat de persones que hi hagi a la pista.
3. Elecció de la trajectòria. L’esquiador o surfista que ve per darrere ha de triar la seva trajectòria de manera que no posi en perill les persones que té al davant.
4. Avançaments. L’esquiador o surfista pot avançar per dalt o per baix i per la dreta o per l’esquerra, sempre preveient l’evolució de la persona a la qual està avançant.
5. Entrada a la pista, arrencada i ascens. L’esquiador o surfista que entra en una pista marcada, que arrenca de nou després d’aturar-se o que ascendeix per la pista ha de mirar a dalt i a baix de la pista per no posar-se en perill ell mateix o els altres.
6. Parada a la pista. Llevat que sigui absolutament necessari, l’esquiador o surfista ha d’evitar aturar-se a la pista en llocs estrets o on la visibilitat sigui limitada. Si es produeix una caiguda en tal lloc, l’esquiador o surfista s’haurà d’apartar al més aviat possible.
7. Ascens i descens a peu. L’esquiador o surfista que pugi o baixi per la pista a peu s’ha de mantenir a un costat.
8. Respecte dels senyals i avisos. L’esquiador o surfista ha de respectar tots els senyals i avisos.
9. Assistència. En cas d’accident, l’esquiador o surfista ha de prestar la seva ajuda.
10. Identificació. Després d’un accident, l’esquiador o surfista s’ha d’identificar, ja sigui part implicada o testimoni.

Tota persona que provoqui un accident per l’incompliment d’aquestes normes pot ser considerada responsable civilment o penalment. A Andorra la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable regula la seguretat a les pistes i sanciona els comportaments abusius o fraudulents.

Videos